20.01.2019.

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

  

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną Urzędu, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

 

W skład Centrum Aktywizacji Zawodowej wchodzą: 

1) Dział Usług Rynku Pracy - CAZ/U:

a) Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES - CAZ/PE, 

b) Referat Pośrednictwa Pracy - CAZ/P, 

c) Referat Marketingu Usług Urzędu - CAZ/M, 

d) Referat Poradnictwa Zawodowego - CAZ/Z, 

e) Referat Organizacji Szkoleń - CAZ/S; 

2) Referat Programów Rynku Pracy - CAZ/PR; 

3) Referat Pomocy Publicznej i Refundacji Świadczeń - CAZ/PP; 

4) Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy - CAZ/PF; 

5) Referat Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - CAZ/PN.

 

Do zadań Referatu Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES i Referatu Pośrednictwa Pracy należy w szczególności:

a) udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w tym przedstawianie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia oraz świadczenie usługi pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES oraz dla obywateli EOG, 

b) ustalanie odpowiedniego profilu pomocy dla bezrobotnego,

c) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania (IPD),

d) inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

e) upowszechnianie i realizacja ofert pracy zawierających dane i nie zawierających danych umożliwiających identyfikację pracodawcy, 

f) utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, w tym udzielanie informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

g) podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnym i poszukującym pracy,

h) ponowne ustalenie profilu pomocy, w sytuacji, gdy w wyniku realizacji IPD nie udało się doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy w okresie przewidzianym dla danego profilu pomocy,

i) udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej i poszukującej pracy,

j) kierowanie osób uprawnionych na staże, do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz realizowanie bonów stażowych dla uprawnionych osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz innych form aktywizacji,

k) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych,

l) współpraca z Referatem Programów Rynku Pracy w zakresie realizacji subsydiowanych ofert pracy, 

m) opracowywanie korespondencji, analiz i sprawozdawczości z zakresu działalności Referatu,

n) analiza potrzeb, wnioskowanie kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych, 

o) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami zewnętrznymi,

p) udzielanie uprawnionym instytucjom informacji dotyczących korzystania z usług rynku pracy osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, 

q) organizowanie giełd pracy oraz uczestnictwo w targach pracy, także w targach pracy organizowanych przez inne instytucje,

r) upowszechnianie przesłanych ofert pracy EURES na stronie internetowej Urzędu oraz ich aktualizacja,

s) informowanie osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych o możliwości skorzystania 

z zagranicznych ofert pracy,

t) utrzymywanie kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w zakresie realizacji zagranicznych ofert pracy w ramach usług sieci EURES oraz krajowych ofert pracy dla obywateli EOG,

u) analiza lokalnego rynku pracy w oparciu o rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy w celu sporządzenia informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy powierzającemu wykonanie pracy cudzoziemcowi.

 

Do zadań Referatu Marketingu Usług Urzędu należy w szczególności:

a) opracowywanie rocznych planów marketingowych w zakresie realizacji usług Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz koordynacja, współpraca i monitorowanie ich wykonania, 

b) przyjmowanie krajowych ofert pracy oraz ofert pracy dla obywateli EOG, 

c) podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcą krajowym, 

d) inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami poprzez organizację i aktywne uczestnictwo 

w giełdach pracy, 

e) aktywne uczestnictwo w procesie planowania kierunków szkoleń, 

f) sporządzanie informacji o ofertach pracy wpływających do Urzędu na rzecz Referatu Organizacji Szkoleń oraz Referatu Poradnictwa Zawodowego, 

g) współpraca z Referatem Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES oraz Referatem Pośrednictwa Pracy w zakresie ukierunkowania pozyskiwania wolnych miejsc pracy,

h) promocja usług świadczonych przez Urząd oraz budowa pozytywnego wizerunku Urzędu 

w środowisku pracodawców i bezrobotnych, 

i) promocja przedsięwzięć realizowanych przez instytucje partnerskie oraz aktywne uczestnictwo w działaniach adresowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

j) organizacja, współorganizacja i aktywne uczestnictwo w targach pracy, 

k) uzgadnianie z pracodawcą zakresu i formy pomocy dla zwalnianych pracowników 

w ramach tzw. zwolnień monitorowanych,

l) opracowywanie korespondencji, analiz i sprawozdawczości z zakresu działalności Referatu, 

m) analiza lokalnego rynku pracy w oparciu o rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy w celu sporządzenia informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy powierzającemu wykonanie pracy cudzoziemcowi,

n) prowadzenie ewidencji korespondencji wszystkich komórek Działu Usług Rynku Pracy,

o) przygotowywanie opinii dotyczącej kierunków kształcenia dla powiatowej rady rynku pracy,

p) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności CAZ 

w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do właściwego wykonywania zadań.

 

Do zadań Referatu Poradnictwa Zawodowego należy w szczególności:

a) ustalanie odpowiedniego profilu pomocy dla osób bezrobotnych,

b) planowanie ścieżek aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez: 

tworzenie i koordynację realizacji Indywidualnych Planów Działania (IPD) obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy, 

świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego, 

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie poradnictwa grupowego, 

c) przygotowanie, we współpracy z innymi referatami CAZ, planu badań lekarskich dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

d) współpraca z innymi komórkami CAZ w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy, 

e) rozpatrywanie wniosków o zmianę profilu pomocy osób bezrobotnych,

f) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych,

g) udzielanie informacji Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa 

w sprawie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,

h) gromadzenie, katalogowanie i aktualizowanie oraz opracowywanie i upowszechnianie zbiorów informacji o lokalnym rynku pracy,

i) opracowywanie i przygotowywanie do druku poradników z zakresu informacji 

o rynku pracy oraz sposobach aktywnego poszukiwania pracy,

j) współpraca z innym komórkami CAZ w zakresie realizacji programów specjalnych,

k) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami w celu udzielenia najskuteczniejszej pomocy osobom korzystającym z usług Urzędu w zakresie poradnictwa zawodowego,

l) uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez Urząd, w tym:

- poradnictwo indywidualne dla osób odwiedzających targi;

m) udostępnienie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zasobów Sali Informacji Zawodowej.

 

Do zadań Referatu Organizacji Szkoleń należy w szczególności:

a) planowanie środków finansowych na świadczenie organizacji szkoleń oraz monitoring zaangażowania i wykorzystania środków Funduszu Pracy przyznanych na ten cel obejmujące: 

- przygotowywanie projektu planu finansowego szkoleń do akceptacji Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Rynku Pracy i zatwierdzenia przez Dyrektora Urzędu,

- wnioskowanie o dokonywanie korekty planu finansowego do wysokości przyznanego limitu środków Funduszu Pracy;

b) organizacja szkoleń, w tym: 

- informowanie o możliwościach i zasadach organizacji szkoleń, o możliwości ubiegania się 

o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób uprawnionych,

- diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych, sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

- sporządzanie rocznego planu szkoleń,

- upowszechnianie planu szkoleń na kolejne okresy planistyczne,

- współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych w zakresie zakupu szkoleń,

- kwalifikowanie i przygotowywanie list osób proponowanych do skierowania na szkolenia 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz o ustalenia wewnętrzne w tym zakresie,

- kwalifikowanie i przygotowanie list osób proponowanych do skierowania na szkolenie, osób uprawnionych do rent szkoleniowych oraz osób niepełnosprawnych,

- przygotowywanie list osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób do skierowania na ich wniosek na egzaminy umożliwiające uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz pomoc tym osobom 

w postępowaniu mającym na celu uzyskanie przez nie licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

- organizacja oraz nadzór nad odbywaniem przygotowania zawodowego dorosłych,

- współpraca z instytucjami szkoleniowymi oraz pracodawcami w zakresie zawierania trójstronnych umów o zorganizowanie szkolenia,

- aktywna współpraca z doradcami klienta w zakresie realizacji indywidualnych planów działania osób bezrobotnych,

- prowadzenie analiz skuteczności i efektywności organizacji szkoleń,

- udzielanie, na wniosek bezrobotnego, pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,

- realizacja finansowania kosztów studiów podyplomowych,

- przyznawanie uprawnionym bezrobotnym bonów szkoleniowych,

- monitorowanie przebiegu szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych oraz finansowanych przez Urząd studiów podyplomowych,

- monitorowanie zaangażowania środków Funduszu Pracy za każdy kolejny miesiąc,

c) obsługa finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Do zadań Referatu Programów Rynku Pracy należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektu podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z uwzględnieniem realizowanych projektów, tj: 

a) programu stażowego, 

b) bonu stażowego,

c) przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

d) refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 

e) prac interwencyjnych i robót publicznych, 

f) jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego,

g) dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego 50+, 60+,

h) stypendium na kontynuowanie nauki,

i) przyznawanie grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

j) przyznawanie bonu na zasiedlenie,

k) programy specjalne,

l) umowy z agencjami zatrudnienia na doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

m) bonu zatrudnieniowego;

2) monitorowanie zaangażowania środków Funduszu Pracy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej; 

3) opracowywanie informacji, ogłoszeń, broszur, ulotek o realizowanych instrumentach rynku pracy;

4) bieżące udzielanie informacji osobom bezrobotnym i pracodawcom o programach;

5) obsługa stażu i bonu stażowego;

6) obsługa organizowania prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji kosztów

z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego 50+, 60+ oraz bonu zatrudnieniowego; 

7) obsługa jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych; 

8) obsługa refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; 

9) obsługa stypendium na kontynuowanie nauki; 

10) obsługa przyznawania grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;

11) obsługa przyznawania bonów na zasiedlenie; 

12) obsługa programów specjalnych;

11) zawieranie umów z agencjami zatrudnienia na doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

14) realizowanie programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, tj. inicjowanie i wykonywanie projektów specjalnych 

i pilotażowych;

15) współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie zawartych porozumień. 

 

Do zadań Referatu Pomocy Publicznej i Refundacji Świadczeń należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektu podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne zadania prowadzone w Referacie, tj.: 

a) refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 (w przypadku dziecka 

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7), 

b) refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, 

c) pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników, 

d) refundacja świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

e) Program Aktywizacja i Integracja,

f) wypłata świadczenia aktywizacyjnego po przerwie związanej z wychowaniem dziecka;

2) monitorowanie zaangażowania środków za każdy kolejny miesiąc; 

3) współpraca z MOPS w zakresie realizacji porozumienia partnerskiego, a w szczególności prac społecznie-użytecznych; 

4) realizacja zadań wynikająca z przepisów o pomocy publicznej; 

5) obsługa świadczeń integracyjnych; 

6) obsługa refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 (w przypadku dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7); 

7) obsługa refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę;

8) obsługa pokrycia składek na ubezpieczenie społeczne rolników;

9) obsługa refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych;

10) obsługa refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych;

11) obsługa i finansowanie dodatków aktywizacyjnych;

12) obsługa innych instrumentów rynku pracy wspierających usługi rynku pracy;

13) obsługa dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy;

14) obsługa refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu;

15) obsługa refundacji dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia;

16) obsługa refundacji bonów zatrudnieniowych; 

17) realizacja Programu Aktywizacja i Integracja;

18) obsługa wypłaty świadczeń aktywizacyjnych po przerwie związanej z wychowaniem dziecka;

19) projektowanie, realizowanie, ocenianie programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, tj. składek na ubezpieczenia społeczne, prac społecznie użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych, świadczeń integracyjnych, kosztów opieki nad dzieckiem, składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

 

Do zadań Referatu Pozyskiwania i Obsługi Funduszy należy w szczególności:

1) przygotowanie aplikacji dla projektów współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej: 

a) analiza krakowskiego rynku pracy w oparciu o dane statystyczne gromadzone przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu, 

b) dobór grupy docelowej na podstawie kryteriów dostępu określanych przez Jednostkę Wdrażającą oraz zapotrzebowania osób bezrobotnych, 

c) dobór form wsparcia planowanych do realizacji w ramach projektu, 

d) sporządzanie planu rekrutacji beneficjentów, 

e) opracowanie elementów budżetu projektu, 

f) przygotowanie harmonogramu realizacji projektu, 

g) przygotowanie wniosku o dofinansowanie od strony merytorycznej i technicznej (przygotowanie wersji elektronicznej, drukowanej wraz z wymaganymi załącznikami), 

h) złożenie dokumentów w Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej w ustalonym terminie naboru, 

i) sporządzanie zmian do projektów; 

2) prowadzenie bieżącej obsługi realizowanych projektów;

3) sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań z realizowanych programów;

4) ewaluacja i monitoring podjętych działań w ramach realizowanych programów, w tym: 

a) postępu rzeczowego,

b) postępu finansowego;

5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu zaangażowanymi merytorycznie 

w realizowany projekt;

6) współpraca z partnerami rynku pracy /Organizatorami staży, Pracodawcami, Jednostkami Szkolącymi/;

7) prowadzenie bieżącej korespondencji z zakresu zadań prowadzonych na stanowisku.

Referat Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania określone dla stanowisk: 

1) Stanowisko Pośrednictwa Pracy: 

a) udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, w tym przedstawianie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia oraz świadczenie usługi pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,

b) prowadzenie rejestru i kart pracodawców oraz analiza zatrudnienia u pracodawców współpracujących z Urzędem,

c) ustalanie odpowiedniego profilu pomocy dla bezrobotnego,

d) opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania,

e) inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

f) przyjmowanie, upowszechnianie i realizacja ofert pracy zawierających dane i nie zawierających danych umożliwiających identyfikację pracodawcy,

g) utrzymywanie kontaktu z pracodawcami w tym udzielanie informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

h) podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnymi i poszukującymi pracy,

i) przedstawianie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy propozycji pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy, 

j) udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej i poszukującej pracy,

k) kierowanie osób uprawnionych na staże oraz do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, uczestnictwa w programach integracji społecznej w tym Programu Aktywizacja i Integracja oraz innej formy aktywizacji,

l) współpraca z Referatem Programów Rynku Pracy w zakresie realizacji subsydiowanych ofert pracy, 

m) opracowywanie korespondencji, analiz i sprawozdawczości z zakresu działalności Referatu,

n) analiza potrzeb, wnioskowanie kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych, 

o) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami zewnętrznymi,

p) udzielanie uprawnionym instytucjom informacji dotyczących korzystania z usług rynku pracy osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, 

q) organizowanie Giełd Pracy oraz uczestnictwo w Targach Pracy, 

r) aktywne uczestnictwo w organizowanych przez instytucje partnerskie targach pracy,

s) informowanie osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych o możliwości skorzystania 

z zagranicznych ofert pracy,

t) promocja usług świadczonych przez Urząd oraz budowa pozytywnego wizerunku Urzędu 

w środowisku pracodawców i bezrobotnych;

 

2) Stanowisko Poradnictwa Zawodowego: 

a) planowanie, we współpracy ze stanowiskami pośrednictwa pracy, ścieżki aktywizacji bezrobotnego oraz poszukującego pracy, w tym tworzenie i koordynacja realizacji indywidualnych planów działania obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy, 

b) wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w procesie aktywizacji zawodowej poprzez świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym 

z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 

c) wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w procesie aktywizacji zawodowej poprzez udzielanie informacji indywidualnej osobie zgłaszającej potrzebę uzyskania informacji zawodowych, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 

d) ustalanie odpowiedniego profilu pomocy dla bezrobotnego,

e) wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w procesie aktywizacji zawodowej poprzez inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, udzielanie informacji grupowej podczas spotkań informacyjnych oraz prowadzenie zajęć aktywizacyjnych, 

f) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

w celu udzielenia najskuteczniejszej pomocy osobom korzystającym z usług Urzędu 

w zakresie porad zawodowych, 

g) gromadzenie, katalogowanie i aktualizowanie oraz opracowywanie i upowszechnianie zbiorów informacji o lokalnym rynku pracy,

h) diagnozowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy za pomocą testów 

i kwestionariuszy psychologicznych w celu określenia zainteresowań, predyspozycji zawodowych, zmiany lub podwyższenia kwalifikacji oraz zmiany zawodu, 

i) przygotowanie, we współpracy z innymi referatami CAZ, planu badań lekarskich dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz monitorowanie wydatków na ww. badania, 

j) przygotowywanie pod podpis Dyrektora Urzędu po akceptacji Zastępcy Dyrektora Urzędu 

ds. Rynku Pracy skierowań osób bezrobotnych na specjalistyczne badania lekarskie 

(w uzasadnionych przypadkach),

k) analiza potrzeb, wnioskowanie kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych, realizujących indywidualne plany działania,

l) rozpatrywanie, we współpracy z Referatem Organizacji Szkoleń, wniosków o skierowanie na szkolenie grupowe bądź szkolenie wskazane przez bezrobotnego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu;

 

3) Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej: 

a) przygotowywanie projektu podziału środków PFRON na poszczególne zadania 

z zakresu rehabilitacji zawodowej do akceptacji Zastępcy Dyrektora Urzędu ds. Rynku Pracy

i zatwierdzenia przez Dyrektora Urzędu, 

b) obsługa refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;

c) obsługa ze środków PFRON jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobom niepełnosprawnym;

d) obsługa ze środków PFRON dofinansowania oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego; 

e) obsługa staży finansowanych ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu; 

f) obsługa zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu;

g) obsługa zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń 

i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych;

h) opracowanie i realizacja powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zadań z rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych;

i) opracowanie i realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które są podejmowane przez Urząd na rzecz osób niepełnosprawnych 

w oparciu o Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

j) współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o sytuacji i możliwościach realizacji zadań w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, 

k) sporządzanie kwartalnych sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON na podstawie danych własnych, Działu Finansowo – Księgowego i Referatu Organizacji Szkoleń, 

l) przygotowywanie bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe do Działu Finansowo – Księgowego. 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas