20.01.2019.
GUP Kraków arrow Pow. Rada Zatrudnienia

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Powiatowa Rada Zatrudnienia Drukuj Email
25.10.2013.
Spis treści
Powiatowa Rada Zatrudnienia
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krakowie
Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
Wniosek o opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia

 

POWIATOWA
RADA ZATRUDNIENIA

 

 

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działań Powiatowej Rady Zatrudnienia należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia na terenie Miasta;
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy;
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia;
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia na terenie Miasta;
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  • delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
  • opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  • opiniowanie wniosków trybie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w sprawie umorzenia w części lub w całości nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy;
  • opiniowanie wniosków w trybie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w sprawie umorzenia w części lub w całości jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.


W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

  • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.


Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:

  • na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
  • z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.


Kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia trwa 4 lata.

 

 


Zmieniony ( 20.03.2014. )
 
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas