20.01.2019.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Jak załatwić sprawę w urzędzie: Procedury GUP Kraków

Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
04.07.2014.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY  (KFS)

 Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego  pracowników i pracodawców.

 Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno kondycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 W latach 2014 – 2015 środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców)  w wieku 45 lat i więcej.  

 Kto może skorzystać ze środków  KFS ?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

 PRACODAWCA  to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.  Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy na część etatu.

Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 Środki KFS mogą być przeznaczone na :

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  • kursy i studia podyplomowe realizowanie z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości : 

  • do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
  • do 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EURO).  

 

UWAGA – przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy :

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

 

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin  pozostawia się do decyzji pracodawcy. 

W szczególności nie jest wymagane aby pracodawca kierował pracowników do instytucji  ewidencjonowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty na zasadach określonych w umowie a pracodawca jest zobowiązany zwrócić je Staroście.  

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełnienia warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna :

  • Art. 69a, 69b  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639)

 

 

UWAGA – formularz wniosku dla pracodawcy mającego siedzibę na terenie objętym zasięgiem działania GUP o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS  zostanie udostępniony, w tym na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,  po otrzymaniu  przez tut. Urząd limitu środków na ten cel.  

GUP będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku informować pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. 

 

Zmieniony ( 04.07.2014. )
 
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce
01.07.2014.

 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

 

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce dba o odpowiednią jakość szkoleń w regionie w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES). Wspiera również instytucje zainteresowane stałym podnoszeniem jakości swoich usług i pomaga przedsiębiorcom w wyborze szkoleń, mogących zwiększyć konkurencyjność ich firm.

Główne zadania Centrum to:

 

  • Prowadzenie weryfikacji instytucji szkoleniowych zgodnie z MSUES i przyznawanie znaku jakości MSUES;
  • Prowadzenie konsultacji dla instytucji szkoleniowych, zainteresowanych uzyskaniem znaku jakości;
  • Monitoring jakości usług instytucji ze znakiem jakości MSUES;
  • Prowadzenie bazy zweryfikowanych pod względem spełniania MSUES instytucji szkoleniowych;
  • Monitoring funkcjonowania MSUES na rynku usług szkoleniowych;
  • Współpraca z instytucjami na rzecz jakości kształcenia na bazie doświadczeń Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego;
  • Analiza dostępności oferty szkoleniowej pod względem potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  • Wsparcie metodyczne instytucji publicznych dla zamawiania szkoleń w oparciu o MSUES.

 

 

Dowiedz się więcej na temat procedury weryfikacji instytucji szkoleniowej pod kątem spełniania MSUES. 

 

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Pokój 120
Telefon: 12 619 84 52
Adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 


 

Zmieniony ( 01.07.2014. )
 
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
27.05.2014.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że dnia 27 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014 r., poz. 598 ) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy  Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego ( Dz.U. z 2014 r., poz. 631 )


Powyższa ustawa wprowadza nowe instrumenty, dzięki którym urzędy pracy będą mogły skuteczniej niż dotychczas prowadzić działania ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy. W szczególności wdrożono następujące rozwiązania:

 • Bezrobotnym zostanie ustalony tzw. „profil pomocy”. Po indywidualnym określeniu przez pośrednika pracy zakresu pomocy, jakiej wymaga bezrobotny, ustalany będzie dla niego odpowiedni profil pomocy:

  • profil pomocy I: dla osób aktywnych – zostaną one objęte pomocą w zakresie pośrednictwa pracy, a w uzasadnionych przypadkach poradnictwem zawodowym
   i innymi formami wsparcia określonymi w ustawie,

  • profil pomocy II: dla osób wymagających wsparcia, do których skierowane mogą zostać wszelkie formy pomocy przewidziane w ustawie, z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja,

  • profil pomocy III: dla osób oddalonych od rynku pracy, dla których przewidziano możliwość udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, działaniach aktywizacyjnych zleconych przez urząd pracy, udziału w programach specjalnych, korzystania ze skierowań do zatrudnienia wspieranego u pracodawców lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz - w uzasadnionych przypadkach – korzystania z usług poradnictwa zawodowego.

 • Ułatwiono pracodawcom i przedsiębiorcom dostęp do pomocy oferowanej im przez urzędy pracy poprzez traktowanie przekazywanych im środków za pomoc de minimis. Oprócz dotychczasowych form pomocy pracodawcom i przedsiębiorcom ( m.in. w ramach prac interwencyjnych czy robót publicznych ), wprowadzono nowe, takie jak:

  • utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego – z którego będą pracodawcom przyznawane środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego,

  • pomoc na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej,

  • grant na telepracę – dla rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,

  • świadczenia aktywizacyjne – dotyczące pomocy dla pracodawców zatrudniających wyżej wskazanych bezrobotnych,

  • refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego pracę po raz pierwszy,

  • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+,

  • pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej oraz finansowanie ze środków Funduszu Pracy usług doradczych i szkoleniowych dla osób, którym przyznano pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej,

  • premia przy bonie stażowym,

  • bon zatrudnieniowy.

 • Dla bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia przewidziano nowe, dodatkowe formy pomocy:

  • Bony szkoleniowe – będące gwarancją skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz zapewnienie opłacenia kosztów, związanych z podjęciem szkolenia na podstawie indywidualnego planu działania, po uprawdopodobnieniu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po odbyciu szkolenia,

  • Bony zatrudnieniowe – będące dla pracodawców gwarancją refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon, z zobowiązaniem zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy,

  • Bony na zasiedlenie – pozwalające na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, po spełnieniu określonych w ustawie warunków.

 • wprowadzono Program Aktywizacja i Integracja – skierowany dla bezrobotnych, dla których urząd pracy ustalił profil pomocy III, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Działania aktywizacyjne mają wykształcić aktywną postawę w życiu społecznym i zawodowym uczestnika Programu, poprzez jego udział w pracach społecznie użytecznych, udziału w grupowych poradach specjalistycznych, warsztatach trenerskich itp.,

 • wdrożenie instytucji trójstronnych umów szkoleniowych – zawieranych pomiędzy starostami, pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi, na sfinansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy,

 • bezrobotni będą korzystać z opieki doradców klienta, do których kompetencji należeć będzie m.in. ustalenie profilu pomocy, utworzenie i realizacja indywidualnego planu działania, udzielanie wskazówek co do korzystania z usług rynku pracy itp.


Szczegółowe informacje dotyczące pomocy udzielanej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 udziela Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji o Usługach Urzędu, pok. 123,
tel. (12) 68 68 122 oraz (12) 68 68 123.

 

 
"Profil pomocy"
27.05.2014.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art.33 ust b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 marca 2014 r., (Dz. U. 2014. .598) począwszy od dnia 27.05.2014 roku każdej osobie bezrobotnej zostanie ustalony ,,profil pomocy”, który wyznaczy właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy zgodnej z ustawą. Przy ustalaniu profilu pomocy zostanie dokonana analiza sytuacji bezrobotnego, która uwzględnia szanse osoby bezrobotnej do wejścia lub powrotu powrotu na rynek pracy oraz jego gotowość do podjęcia pracy. Ustalone zostały ww. Ustawą III profile pomocy I,II,III oraz przysługujące im formy pomocy w ramach poszczególnych profili.

Możliwość skorzystania z form pomocy dla poszczególnych profili uzależniona jest od dostępnych środków finansowych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz wcześniejszych ustaleń z doradcą klienta w ramach Indywidualnego Planu Działania.

Zmieniony ( 28.05.2014. )
 
Ostrzeżenie!
31.01.2014.

Ostrzeżenie!

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przestrzega wszystkie osoby poszukujące pracy przed pojawiającymi się w ostatnim czasie w internecie ofertami pracy, w których pracodawca w procesie rekrutacji do pracy wymaga od kandydata podania prywatnego numeru konta bankowego lub założenia konta osobistego we wskazanym banku w celu dokonywania przelewów pieniężnych na rachunki bankowe innych osób prywatnych.

Oferowana praca to tzw. posada "słupa", która nie jest legalna.

Jeżeli ktoś z Państwa zainteresował się ofertą lub wziął udział w powyższym transferze pieniędzy powinien jak najszybciej powiadomić Policję, ponieważ istnieje podejrzenie o uczestniczeniu w przestępstwie prania brudnych pieniędzy.

 
Sala informatyczna w Klubie Pracy
12.09.2013.

Otwarty klub pracy zaprasza do sali informatycznej

w godz.12-15

W Sali Informatycznej oferujemy:

 • warsztaty komputerowe
 • bezpłatny dostępu do internetu w celu poszukiwania  pracy
 • pomoc w napisaniu i wydrukowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • osobiste konsultacje w celu pogłębienia wiedzy z zakresu obsługi komputera

ul. Miśnieńska 58
31-612 Kraków
(Siedziba Rady Dzielnicy Mistrzejowice)

Istnieje możliwość korzystania z sali informatycznej w godz.8-12 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

tel. (12) 645-02-00

 

Serdecznie zapraszają liderki Klubu Pracy:
Dominika Charyton
Elżbieta Wiśniewska

 
Informator dla pracodawców
13.06.2013.
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Departament Rynku Pracy

POMOC DLA PRACODAWCÓW
I ICH PRACOWNIKÓW
OFEROWANA PRZEZ
URZĘDY PRACY

Informator adresowany jest do pracodawców zainteresowanych współpracą z publicznymi służbami zatrudnienia.
Informator zawiera prezentację usług rynku pracy świadczonych przez urzędy pracy oraz zasady udzielania pracodawcom wsparcia w rozwoju firm i podwyższaniu kwalifikacji pracowników. 

Informator dla pracodawców
 
Zmieniony ( 13.06.2013. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 56 z 62
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas